IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ศสท. พัฒนาระบบเว็บไซต์กรม ทช. จาก IPV4 ไปสู่ IPV6 ผ่านมาตรฐานตามที่ สรอ. และกระทรวง DE กำหนด

  • 04 ส.ค. 2560
  • 1202

 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาระบบเว็บไซต์กรม ทช. จาก IPV4 ไปสู่ IPV6 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถผ่านมาตรฐานตามที่ สรอ. และกระทรวง DE กำหนด โดยเป็น 1 ใน 16 หน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (จากทั้งหมด 258 หน่วยงาน) และพร้อมส่งเข้าประกวดหน่วยงานที่พัฒนาเข้าสู่ IPV6 ในเดือนสิงหาคม 2560 ต่อไป.