IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. อบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้แก่ ส่วนการเจ้าหน้าที่

  • 24 ส.ค. 2560
  • 670

 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศฯ จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการและการใช้งาน เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่ผู้ดูแลระบบจากส่วนการเจ้าหน้าที่ ทช. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เข้าใจการทำงานของระบบ และการใช้งานของเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากส่วนการเจ้าหน้าที่ ทช. จำนวน 6 คน 

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม