IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 16 ก.ค. 2557
  • 630

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ"  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเรียนรู้วิธีและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลในส่วนกลางนั้น

ผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจำนวน 41 คน จากการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ผู้เข้าการฝึกอบรมทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถนำความรู้ไปติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.

ดาวน์โหลด

training antivirus.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.55 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 158