IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

การซ้อมปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ

  • 16 ก.ค. 2557
  • 883

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายกรกฏ สราญสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัตินั้น ผลการซักซ้อมแผนฯ มีผู้เข้าร่วมซักซ้อมแผนฯ จำนวน 41 คน จากการเข้ารับการซักซ้อมแผนฯ ปรากฎว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ผู้เข้าการฝึกอบรมทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.

ดาวน์โหลด

ผลการซักซ้อมแผนฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 5.54 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 179