IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. นำเอกสารเผยแพร่ไปมอบให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

  • 01 พ.ย. 2560
  • 541

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 3 คน นำเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับงานด้านสารสนเทศของกรม Mobile Application คู่มือการใช้งาน และเอกสารข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ไปส่งมอบที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสารสนเทศ และข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม

ภาพบรรยากาศ