IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. (เปลี่ยน Hard Disk for server)

  • 12 ธ.ค. 2560
  • 1525

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการเปลี่ยน Hard Disk server จำนวน 1 ลูก หลังจากเปลี่ยนเสร็จสิ้นมีการทดสอบระบบ และใช้งานได้ตามปกติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน

ภาพบรรยากาศการทำงาน