IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ" จ.สงขลา

  • 08 ม.ค. 2561
  • 613

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศสท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ อปท. ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และพัทลุง (ทะเลสาบสงขลา)" โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

ในการนี้ ศูนย์สารสนเทศฯ ได้นำตู้ DMCR KIOSK และเอกสารเผยแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ด้วย.

รูปบรรยากาศการประชุม