IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศููนย์สารสนเทศฯ ติดตามการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางฯ จ.ภูเก็ต

  • 29 ก.ค. 2557
  • 642

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามผลการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557 โดยมี นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นคณะผู้เข้าร่วมการติดตามการใช้งานฯ.