IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

จัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี

  • 21 มี.ค. 2561
  • 1286

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบและวางระบบข้อมูล ระบบงานเครือข่าย ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบงานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสนับสนุนข้อมูลให้ระดับบริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และข้อมูลวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศที่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเชื่อมโยง การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกระดับ และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

3. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน เหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (War Room) การประชุมทางไกล (Web Conference) และการตัดสินใจ (DSS) อย่างเป็นระบบ

4. วิเคราะห์ จัดทำงบประมาณ และจัดหาระบบงาน (Application) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. จัดทำแผนแม่บท แผนงาน นโยบาย โครงการ งบประมาณ กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ดาวน์โหลด

คำสั่งที่ 248 / 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.53 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 114
คำสั่งที่ 249 / 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.66 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 107