IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบประจำปี 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทช.

  • 23 เม.ย. 2561
  • 557

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ทช. ต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภาย ทช. ในการเข้ามาตรวจสอบแผนการดำเนินงานรวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สารสนเทศฯ ใน 6 ประเด็น ดังนี้

1) แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2) แผนฉุกเฉิน/แผนสำรอง
3) ข้อปฏิบัติในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
4) คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
5) ทะเบียนคุมการกำหนดสิทธิ/การอนุญาต
6) รายงานปัญหาที่พบจากระบบข้อมูลระบบสารสนเทศฯ

จากนั้น นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามหัวข้อที่ได้รับมา พร้อมมอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานให้แก่กลุ่มตรวจสอบภายใน และรับฟังข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

 ภาพบรรยากาศการตรวจสอบ