IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศููนย์สารสนเทศฯ ติดตามการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางฯ จ.ระยอง

  • 18 ส.ค. 2557
  • 719

 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามผลการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2557 โดยมี นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นคณะผู้เข้าร่วมการติดตามการใช้งานฯ.