IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2561 สปล. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  • 17 ก.ค. 2561
  • 599

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Mangrove 4.0) ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพบรรยากาศการอบรม