IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2561 ศสท. อบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2561

  • 14 ส.ค. 2561
  • 583

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2561 สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง 2 รุ่น โดยภาคเช้า เป็นหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง และภาคบ่าย จะเป็นกลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม และ กองแผนงาน (รุ่นละ 20-25 คน) ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค จะเปิดอบรมในช่วงต้นปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

รูปภาพการอบรม (ภาคเช้า)

 
 
 

รูปภาพการอบรม (ภาคบ่าย)