IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศููนย์สารสนเทศฯ ติดตามการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางฯ ศทช ที่ 4 (สงขลา)

  • 09 ก.ย. 2557
  • 767

นายสนธยา ประไพทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สงขลา) กล่าวต้อนรับนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้ติดตามผลการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2557 โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นคณะผู้เข้าร่วมการติดตามการใช้งานฯ.