IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ศสท. ส่งมอบระบบเอกสารเวียน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

  • 17 ต.ค. 2561
  • 830

ตามหนังสือศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0446/ว2955 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งมอบระบบเอกสารเวียน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อนำไปใช้ในงานสารบรรณกรม ช่วยลดการใช้กระดาษและพลังงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

Click : http://sarabun.dmcr.go.th/doccir/