IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. - กสส. จัดอบรมการใช้งานระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ออนไลน์

  • 04 ก.พ. 2562
  • 601

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ออนไลน์ ระดับผู้ดูแลระบบ โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผู้แทน สบทช.ที่ 1 – 10 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ อสทล. เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

ในการประชุม มีการบรรยายเรื่องระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลออนไลน์ โดย นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบและเข้าใจระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถบริหารจัดการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง