IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2562 ศสท.จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการชายฝั่งทะเลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพจากดาวเทียม"

  • 26 ก.พ. 2562
  • 832

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สารสนเทศ ทช. จัดฝึกอบรมด้าน IT ประจำปี 2562 หลักสูตร "หลักสูตร การจัดการชายฝั่งทะเลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพจากดาวเทียม" โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศสท. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 45 คน ในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ. ระยอง

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพจากดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง กำหนดทิศทางนโยบายเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลตามตัวชี้วัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรของกรม

สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านวิทยากรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับกรมฯ ตลอดทั้งหลักสูตร

*** ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

 
 

 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด

รูปฝึกอบรม 2562 02 26.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 2.92 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 43
รูปฝึกอบรม 2562 02 27.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 130.38 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 45
รูปฝึกอบรม 2562 02 28.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 301.64 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 47
รูปฝึกอบรม 2562 03 01.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 156.67 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 44
รูปรับรางวัลและเกียรติบัตร.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 413.37 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 47