IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. เพิ่มประสิทธิภาพตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0 ให้แก่ สบทช. ที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

  • 08 มี.ค. 2562
  • 439

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ ดำเนินการอัพเดตระบบ และปรับปรุงรายละเอียดของตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0 ให้แก่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ที่นำมาจัดงานภายในงานมหกรรม ทส. 4 ภาค ดังนี้
     1.) หน้าเมนูหลัก ออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น 
     2.) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช. จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
          1. สารคดี Clean Our Ocean (ทะเลดี ชีวีมีสุข) 
          2. การกลับมาของเต่ามะเฟือง 
          3. ผลการดำเนินงานปี 2561 กรม ทช.
     3.) เพิ่มเกมส์ผู้ทิกษ์ป่าชายเลน  
     4.) เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) 
     5.) เพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)