IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 25 เม.ย. 2562
  • 575

         วันที่ 25 เมษายน 2562 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศสท. เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

          1. ขอขอบคุณน้องๆ ศูนย์สารสนเทศฯ ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

          2. สรุปรายชื่อระบบงานสารสนเทศ ทช. ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการกรม  ให้กับ ผอ.ศสท. เพื่อใช้ในการบรรยาย เช่น ระบบเอกสารเวียน , ระบบจองห้องประชุม เป็นต้น และเสนอ ระบบสลิปเงินเดือน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

          3. ขอให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ ศสท. เข้าร่วมกิจกรรม

          4. กิจกรรม เดือนเมษายน 2562
          - วันที่ 27 เมษายน  2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จ.ระยอง ให้ จนท. ที่ได้รับมอบหมายเตรียมเสื้อสีเหลือง หมวกจิตอาสาและผ้าพันคอจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
          - วันที่ 28 เมษายน 2562 จนท.ศสท. พบกันที่งานวิ่งเลยอง เวลา 04.00 น.
          - วันที่ 29 เมษายน 2562 จัดประชุม ICT ทช. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          - วันที่ 30 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.
          - วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จนท.ศสท. ทุกคนเข้าร่วมงานเสวนาเพิ่มคุณค่าทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

          5. งานซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานว่า งานซ่อมไม่ใช่ภารกิจของ ศสท. เพราะทุกหน่วยงานมีงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ศูนย์สารสนเทศฯ จะให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ให้ เพื่อส่งซ่อมต่อไป

          6. การมอบหมายงาน
          - คุณจิตติมา กำกับดูแลและบริหารจัดการ ศสท.
          - คุณ กัญญาภัทร บริหารจัดการ Infographic  ขอให้ดูความถูกต้องก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะชน
          - คุณณัฐพล , คุณปิยพงศ์ ให้ช่วยกันบริหาจัดการ ข่าวจาก Facebook ให้นำเข้าเว็บไซต์กรม ทช. ทุกวัน

          - คุณณัฐพล บริหารจัดการ ดูแล เว็บไซต์กรม ทช. , เว็บไซต์ ศสท. , เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด และฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

          - คุณปิยพงศ์  บริหารจัดการระบบ อสทล. ตรวจความพร้อมของระบบ ก่อนเปิดการใช้งาน และเตรียมพัฒนาสู่เฟสที่ 2
          - คุณอนุวัฒน์ , คุณศศิชา  ให้ช่วยกันบริหารจัดการ ข่าวสถานการณ์ ทช. ประจำวัน
          - คุณศศิชา  คอยสนับสนุน ชี้แนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง จนท. สลก.เป็นผู้รับผิดชอบ , ลงข้อมูล E-Project Traking ในหมวดที่เกี่ยวข้อง
          - คุณอนุวัฒน์  ประสานบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ AI ของกรม ทช.

          - คุณสัญชัย , คุณณัฐสิทธิ์ จัดทำบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ ให้เสร็จเรียบร้อย และบริหารจัดการระบบ Network ทช.