IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2562 ศสท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบงานดิจิทัลของหน่วยงาน (ครั้งที่ 1)

  • 23 ก.ค. 2562
  • 537

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบงานดิจิทัลของหน่วยงาน (ครั้งที่ 1) สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนาย ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธาน ในการนี้มีผู้เข้าอบรมจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 , สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  พร้อมด้วยทีมงานผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ และวิทยากร รวม 47 คน

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอรรถสิทธิ์ คำนวณศิลป์ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพร้อมด้วยทีมงานจากบริษัท วีเว็บพลัส จำกัด