IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2562 ศสท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบงานดิจิทัลของหน่วยงาน (ครั้งที่ 2)

  • 24 ก.ค. 2562
  • 493

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบงานดิจิทัลของหน่วยงาน (ครั้งที่ 2) สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนาย ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธาน ในการน้มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในส่วนกลางทั้งหมด และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก , อ่าวไทยตอนบน , อ่าวไทยตอนกลาง , อ่าวไทยตอนล่าง , ทะเลอันดามัน พร้อมด้วยทีมงานผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ และวิทยากร รวม 45 คน

          สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอรรถสิทธิ์ คำนวณศิลป์ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพร้อมด้วยทีมงานจากบริษัท วีเว็บพลัส จำกัด