IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ต้อนรับพนักงานราชการใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 05 ม.ค. 2558
  • 1184

 

 วันที่ 5 มกราคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ กล่าวต้อนรับข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ รวม 4 ราย ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศฯ และชี้แจงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ผลการประชุม มีดังนี้

 

1. การต้อนรับข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ รวม 4 ราย ได้แก่
- ว่าที่ร้อยตรี สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยาบและแผนปฏิบัติการ
- นางสาวจิราวรรณ มานะกิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- นางสาวศศิชา มณีฉาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- นายศุภชัย ฤากิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2. การปรับโครงสร้างของกรม ทาง ผอ.ศสท. กำลังเสนอเรื่อง เพื่อยกระดับ ศสท. เพื่อให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันทำงานให้เต็มที่