IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2562 ศสท. ร่วมกับ กสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

  • 02 ส.ค. 2562
  • 402

          วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมี นายเกรียง มหาศิริ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของและผู้แทนจาก ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช.ที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง