IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ต้อนรับพนักงานราชการใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

  • 23 ก.ย. 2562
  • 517

           วันที่ 23 กันยายน 2562 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมกับต้อนรับพนักงานราชการใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา โดยมี
นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การต้อนรับพนักงานราชการใหม่ รวม 4 ราย ได้แก่
     1.1 นางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     1.2
 นายเอกชัย ท้าวหน่อ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
     1.3 นายวีระวงค์ มะลิแย้ม เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
     1.4 นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
2. กำชับให้พนักงานราชการใหม่ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์กร เรียนรู้การทำงานใน ศสท. และศึกษาว่า กรม ทช. ทำอะไร 
3. ให้พนักงานราชการใหม่ทุกท่าน เข้ากลุ่ม Line ศสท. 
4. ปรับเปลี่ยนผังที่นั่งภายใน ศสท. โดยมีพี่ชัยเป็นหัวหน้าทีม ในการดำเนินการ