IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท. อบรมหลักสูตร "การประยุกต์เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล"

  • 19 ม.ค. 2558
  • 1194
 วันที่ 19 มกราคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกการอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ. โรงแรม ยูนิโก แกรนด แซนดารา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และมีประโยชน์ในหลายช่องทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่สามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และคัดเลือกพื้นที่ จำแนกพื้นที่ที่มีความเปราะบางออกมาตามเงื่อนไขในการบริหารจัดการที่ตั้งไว้ เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วจะสามารถนำมาบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในระดับนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประโยชน์และความสามารถของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับเป็นช่องทางที่สำคัญในการช่วยตัดสินใจ และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านความครอบคลุมของการวิเคราะห์ ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล

ดังนั้น ในปี 2558 ศูนย์สารสนเทศฯ กองแผนงาน จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล (Geo-Information Technology for Coastal Zone Management)” ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ในการนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์ ประมวลผลเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่กรมฯ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
3. เพื่อให้สามารถต่อยอดการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของหน่วยงานได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหลักของกรมฯ ประกอบด้วย สวพ. สทช. สปล. กบช. รวมทั้งสิ้น 40 คน

ในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วย
1. แนวคิดและความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
2. การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                  
3. การกำหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Geo Referencing) สำหรับงานพื้นที่ชายฝั่งทะเล
4. การนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการ Digitizing
5. การสร้างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Geo Database) สำหรับงานพื้นที่ชายฝั่งทะเล
6. การจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
7. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8. การคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Digital Shoreline Analysis System : DSAS)
9. การประเมินความเปราะบางชายฝั่ง (Coastal Vulnerability Assessment : CVA)

สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา นาคะภากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านวิทยากรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับกรมฯ ตลอดทั้งหลักสูตร

ดาวน์โหลด

รูปวันที่ 19 มกราคม 2558 .zip
ประเภทไฟล์ : .zipขนาด : 1.26 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 128
รูปวันที่ 19 มกราคม 2558.zip
ประเภทไฟล์ : .zipขนาด : 0.73 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 129
รูปวันที่ 21 มกราคม 2558.zip
ประเภทไฟล์ : .zipขนาด : 0.74 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 121
รูปวันที่ 22 มกราคม 2558.zip
ประเภทไฟล์ : .zipขนาด : 0.70 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 123
รูปวันที่ 23 มกราคม 2558.zip
ประเภทไฟล์ : .zipขนาด : 0.56 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 124
รูปรับประกาศนียบัตร.zip
ประเภทไฟล์ : .zipขนาด : 3.61 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 122