IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กรม ทช. ปรับโครงสร้างภายใน ยกศูนย์สารสนเทศฯ เดิม เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • 30 ก.ย. 2562
  • 954

          คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1093/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในหน้าที่ 2 กำหนดให้จัดโครงสร้างภายใน หน่วยงานระดับกลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี โดยให้ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดิม เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนข้อมูลให้ระดับบริหารและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติอย่างยั่งยืน
          2. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
          4. เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน และประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (War Room) ตลอดจนการประชุมทางไกล (Web Conference)
          5. ศึกษา วิเคราะห์ และวางระบบข้อมูล เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          6. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกรม
          7. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สาธารณะ
          8. จัดหาระบบงาน (Application) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในกรม
          9. จัดทำแผนแม่บท แผนงาน นโยบาย โครงการ งบประมาณ กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          10. พัฒนาเอกสาร ข้อมูล แผนที่ องค์ความรู้ และบุคลากร (IT Training) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในกรม นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป
          11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม คือ 

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
          2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
          3. กลุ่มพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล
          4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล