IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 08 ต.ค. 2562
  • 493

          วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ใช้ เลขที่ 0418 (ศทส.) ในการออกเลขเดียวกันทั้งหมด
- เจ้าหน้าที่ ศทส.ทุกคน ขอให้เก็บเอกสารสำคัญใส่แฟ้ม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารได้
- เอกสารราชการทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ให้นำขึ้นเว็บไซต์กรม ทช. และเว็บไซต์ศทส. ทั้งหมด
- งานที่เกี่ยวข้องกับ ศทส. ให้จัดเก็บขึ้น cloud ของ ศทส. เพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานร่วมกัน
- จัดทำเว็บศูนย์การเรียนรู้เกาะมันใน

การมอบหมายงาน

นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
- กำกับดูแลและบริหารจัดการ ภายใน ศทส. 

ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล , นายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ , นายเอกชัย ท้าวหน่อ
- งานบำรุงห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง CTC เหลือสัญญา 11 เดือน  อะไรที่ทำได้เร่งทำได้เลย
- ระบบ conference รอ CAT อัพเดตโปรแกรมเแล้วเสร็จ พร้อมอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ ศทส. รวมทั้งการติดตั้งกับ PC และการเชื่อมต่อผ่าน มือถือ
- งานซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ภารกิจของศูนย์ฯ ส่วนกรณีเล็กๆ น้อยๆ ให้ความอนุเคราะห์ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารกรม ให้ดูแลเป็นพิเศษ

นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
- บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- บริหารจัดการ ข่าวสถานการณ์ ทช. ประจำวัน

นายณัฐพล บุญยืน
- บริหารจัดการ ดูแล เว็บไซต์กรม ทช. , เว็บไซต์ ศสท. , เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด และฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
- ทำข่าวการใช้ห้องห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุกครั้ง .
- อัพเดต infographic ตู้ kiosk ทั้งหมด

นายปิยพงศ์  ลักษณะปิยะ
- บริหารจัดการระบบ อสทล. ตรวจความพร้อมของระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัพเดต infographic ในเว็บไซต์ กรม ทช.
- บริหาจัดการ ข่าวจาก Facebook ให้นำเข้าเว็บไซต์กรม ทช. ทุกวัน

นางสาวศศิชา มณีฉาย
- ประสาน สวพ. เกี่ยวกับ ระบบ Km เรื่องปรากฏการมาเรียม
- บริหารจัดการ ข่าวสถานการณ์ ทช. ประจำวัน


นางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ
- จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ทาง facebook โดยนำข่าวที่ส่งมาในไลน์ผู้บริหาร ทช.
- บริหารจัดการ ร้านค้าสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์
- จัดทำบัญชีการใช้งานทุกครั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้ จัดทำรายการย้อนหลังเพื่อกระทบยอดให้ครบถ้วนโดยเร็ว และต่อไปหากมีการเบิกของมาใช้งาน ขอให้ทำรายการให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งด้วย

นายวีระวงค์ มะลิแย้ม
- รับผิดชอบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทุกประเภทภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และนายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ คอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ