IT CENTER Contant

แผนและผลงาน

ทช.3 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม ทช. ปี 2563

  • 17 ต.ค. 2562
  • 570

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ

    กิจกรรมที่ 5: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - วัสดุคอมพิวเตอร์ และงานปรับปรุงระบบงาน
    - การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชุม และติดตามงาน
    กิจกรรมที่ 8 : บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    - งานประชุม และติดต่อประสานงานในพื้นที่ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
    - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเตอร์เน็ต / wifi / Port LAN / Port GE)

งบบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

โครงการที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

โครงการที่ 5 บริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

นอกจากนี้ในช่วงปลายปีงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย หมวดงบลงทุน เพื่อจัดทำโครงการใหม่คือ
   1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล วงเงิน 1,502,600 บาท
   2. โครงการจัดหาบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล วงเงิน 394,900 บาท