IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กอช. ประชุมหารือจัดทำโครงการถ่ายเททรายในพื้นที่ จ.พังงา

  • 18 ต.ค. 2562
  • 332

          วันที่ 18 ตุลาคม 2562 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ประชุมหารือจัดทำโครงการถ่ายเททราย ในพื้นที่ จ.พังงา โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยอาจารย์พยอม รัตนมณี มหาวิทยลัยสงขลานคริทร์ ที่ปรึกษาตลอดจนเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง