IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 05 ก.พ. 2558
  • 761
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนางาน เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 ซึ่งโครงการของ ศสท. ได้ดำเนินการทำสัญญาครบหมดแล้ว ซึ่งการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามงวดงาน (ยกเว้นการจ้างพิมพ์เอกสารและสิื่อสิ่งพิมพ์ ที่จะจัดทำ TOR ในวันนี้ คาดสามารถลงนามได้ภายในวันจันทร์นี้)

2. งานดูแลรักษาระบบเครือข่าย ที่ลงนามในสัญญาไปตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และต้องส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ มอบหมายให้คุณพูลศรี และคุณสัญชัย ควบคุมและกำกับงานร่วมกับ บริษัทฯ โดยให้นำรายงานของปีก่อนเป็นตัวตั้ง และเพิ่มเติมเนื้องานตามสัญญา แผนงาน(เฉพาะงวดที่ 1) และการให้คำปรึกษาของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบเครือข่ายของกรม

3. งานดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ที่ลงนามในสัญญาไปตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และต้องส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 2 เมษายน นั้น ในระหว่างงานงวดที่ 1 ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำเดือนมาให้ โดยให้คุณจิตติมา คุณศศิชา และคุณจิราวรรณ ตรวจสอบเนื้องานให้เป็นไปตามสัญญา และปรับรูปแบบการรายงาน กำหนดช่วงวันในการรายงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อครบงวดที่ 1 (100 วัน) ให้นำรายงานผลในแต่ละเดือนที่ส่งมาแนบใส่ไว้ในภาคผนวกด้วย

4. งานดูแลรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 งวด มอบให้คุณพูลศรี ประสานฝ่ายสารบรรณกรมดำเนินการให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเนื้องานเดิม

5. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว 99,189 บาท โดยจะจัดอบรมการใช้งานและการดูแลระบบในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ (พรุ่งนี้) ให้คุณสัญชัย และคุณจิตติมา ดูแลเรื่องห้องอบรม และอาหารว่างและเครื่องดื่มด้วย 

6. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 1 หลักสูตร "การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" ร่วมกับวิทยากรจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดำเนินการเรียบร้อย ได้คืนค่าใช้จ่ายและรายงานผลการจัดอบรมให้ท่านอธิบดีและ กจ. ทราบเรียบร้อยแล้ว

7. การพัฒนาเว็บศูนย์สารสนเทศ (ITcenter) มอบให้คุณณัฐพล ดูแลรับผิดชอบในการอัพเดสข่าว/กิจกรรม และข้อมูลต่างๆ และขอให้ทุกท่านเข้ามาใช้งานและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เว็บ ศสท. เป็นศูนย์กลางงานด้าน IT ของกรม 

8. งบวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่กรมมอบหมายให้ ศสท. (คุณพูลศรี) เป็นผู้รับผิดชอบ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานใช้งบตัวเองแล้วมาเบิกคืนไปไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นงบในกิจกรรมเดียวกัน แต่ในปี 2558 กรมแยกกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกจากงบเดิม ตั้งกิจกรรมขึ้นมาใหม่ และตั้งงบวัสดุคอมพิวเตอร์ไว้ในกิจกรรมนี้ ทำให้หน่วยงานอื่นใช้งบตัวเองซื้อไปก่อน แล้วมาเบิกคืน จะได้งบ IT กลับไป จึงไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเดิมได้ ดังนั้น จึงได้จัดประชุมร่วมกับส่วนคลังฯ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ได้ข้อสรุปว่า ให้หน่วยงานทำเรื่องถึงส่วนคลัง เพื่อให้โอนงบในกิจกรรมเดิม และให้ ศสท. เสนอเรื่องถึงอธิบดี เพื่อตัดโอนงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์จากกิจกรรม IT คืนให้หน่วยงาน (โดยใช้ประวัติการใช้งบนี้ในปี 2557 เป็นตัวตั้ง) เพื่อให้หน่วยงานใช้งบในกิจกรรม IT ไปจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตรอ์ได้โดยตรง ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และยังคงให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กองแผนงาน (ศสท.) ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลเช่นเดิม

9. รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมฯ ขอให้ทุกท่านชี้แจงกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการใช้งานที่ง่าย สามารถใช้งานได้ทุก browser และ Touch srceen สามารถใช้งานได้บน smart phone และ smart devices ต่างๆ 

10. การปรับโครงสร้างของ ศสท. ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างของกรมฯ ไม่เห็นชอบในการยกระดับ ศสท. และมีมติไม่เสนอ แต่เมื่อวานนี้ อธิบดีได้เรียกขึ้น ผอ.ศสท. ขึ้นไป และให้ความเห็นชอบในการเสนอปรับโครงสร้างครั้งนี้ ต้องมี ศสท. ด้วย ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับ ศสท. แบบนี้แล้ว ขอให้ทุกท่านช่วยกันทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างงานของ ศสท. ให้เป็นหลักในการดำเนินงานของกรมฯ ให้ได้ ทั้งนี้เรื่องขวัญกำลังใจท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องอัตรากำลังและตำแหน่งทั้ง ขรก. และ พนง.รก. จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงาน ซึ่งจะได้รับโอกาสใดในอนาคตขึ้นอยู่กับผลการทำงานของตัวท่านเอง

11. หลังจากนั้น เป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง งานจัดพิมพ์เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ 4 รายการ เพื่อจัดจ้างงานสุดท้ายตามแผนงบประมาณของ ศสท. ในปี 2558