IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 03 ก.พ. 2563
  • 485

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

          1. ขอขอบคุณน้องๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
          2. เรื่องการแต่งกาย ทุกๆวันจันทร์  ให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ทุกคนแต่งเครื่องแบบกรม ทช. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          3. ให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ทุกคนจัดเก็บงานที่สำคัญๆขึ้น cloud ของ ศทส. เพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานร่วมกัน อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจุจบัน และตั้งชื่อ Folder ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น “ ปี เดือน วัน + ตามด้วยชื่อเรื่อง”
          4. การส่งงาน เอกสารต่างๆ ให้ส่งไปที่ ผอ.ส่วนฯ ให้พิจารณาก่อนทุกครั้ง
          5. เจ้าหน้าที่ ศทส.ทุกคน ขอให้เก็บเอกสารสำคัญใส่แฟ้ม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย
          6. ให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ทุกคน ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย ทุกๆห้องภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
          7. การทำงานของแต่ละฝ่ายให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมรูป (จำนวน 5 รูป) ผ่านไลน์ ศทส. เพื่อใช้เผยแพร่ในเว็บศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้เป็นประวัติในการทำงานของแต่ละฝ่าย
          8. การเขียนหนังสือราชการ/การตอบหนังสือราชการ/การเขียนรายงาน ให้เจ้าหน้าทีทุกท่านให้ความสำคัญและฝึกฝนการร่างหนังสือราชการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถโต้ตอบหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ และทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุม/สัมมนา เมื่อกลับมาให้รีบทำรายงานส่งตามลำดับ และเมื่อได้รับเรื่องคืน ก่อนเก็บ ให้ส่งคุณณัฐพล บุญยืน เพื่อสแกนนำเข้าเว็บไซต์ ศทส. ทุกครั้ง โดยเฉพาะรายงานการประชุม ICT / ข้อเสนอโครงการ ICT ที่ได้รับการอนุมัติ (ย้อนหลังด้วย)
          9. ขอให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ทุกคน เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานร่วมกันในทุกๆ ด้าน เนื่องจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันทุกระบบ/ทุกฝ่าย/ทุกคน และขอให้ปฏิบัติงานในฐานะ tester ของทุกระบบเพื่อตรวจสอบการทำงาน และตามที่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ด้าน IT มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ก็ขอให้คำนึงถึงการใช้ปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานเป็นหลักด้วย

การมอบหมายงาน
          1. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล ติดตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ขาดตกบกพร่อง ของ ศทส. มาให้ครบถ้วน 
          2. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล รวบรวมโครงการต่างๆของ กรม ทช. (รวม 10 โครงการ) เพื่อจะนำเข้าประชุม ICT ของกระทรวงฯ ต่อไป
          3. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล ติดตามครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ conference  จาก สบทช. ที่ 3 , 7 , 9 (เดิม) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความจำเป็นใช้งาน ดังต่อไปดังนี้
                    (1.) สบทช. ที่ 3 (สมุทรสาคร)  ให้โอนครุภัณฑ์ไปที่  ศวทก. (ชุมพร)
                    (2.) สบทช. ที่ 7 (ปัตตานี)  ให้โอนครุภัณฑ์ไปที่ ศวทล. (สงขลา)
                    (3.) สบทช. ที่ 9 (ภูเก็ต) ให้โอนครุภัณฑ์ไปที่  ศวอบ. (ภูเก็ต) 
          4. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล และว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ ซักซ้อมระบบ conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้งาน
          5. มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ กำกับดูแลตัวชี้วัดของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยให้ประสานงานกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทช.
          6. มอบหมายให้ นายณัฐพล บุญยืน อัพเดท ระบบนามสงเคระห์  และให้นายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ อัพเดต อีเมล ทช. ,  ผู้ใช้งานระบบไวไฟ , ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ของกรม ทช. ให้เป็นปัจจุบัน
          7. มอบหมายให้ นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ และนางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ บริหารจัดการระบบ อสทล. ตรวจความพร้อมของระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
          8. มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ และว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ เป็น admin ดูแลห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          9. มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ ดูแลและศึกษาเรียนรู้ ระบบเครือข่ายของกรม ทช. 
          10. มอบหมายให้ นางสาวศศิชา มณีฉาย ประสานผู้พัฒนาระบบ ปรับขนาดเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีขนาดที่สวยงามเหมาะสมแก่การใช้งาน
          11. มอบหมายให้ นายวีระวงค์ มะลิแย้ม รับผิดชอบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทุกประเภทภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และนายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ คอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ ถ้างานไหนไม่เข้าใจให้สอบถามพี่ๆ