IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

เปิดตัวระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลมาตรฐาน FGDS DMCR

  • 25 ก.พ. 2563
  • 822

          วันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดตัวระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลมาตรฐาน FGDS DMCR ซึ่งเป็นระบบนำร่องส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม เพื่อรองรับการเชื่อมโยง เผยแพร่ และให้บริการชั้นข้อมูลตามมาตรฐานที่กรมกำหนด เป็นพื้นฐานขั้นต้นในการพัฒนาสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนาดใหญ่ (Marine Portal : Spatial Big Data Analysis) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต Click : http://fgds.dmcr.go.th/