IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2563 ศทส. จัดอบรมการใช้งานระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลมาตรฐาน FGDS DMCR สำหรับผู้ดูแลระบบ (admin)

  • 03 มี.ค. 2563
  • 559

          วันที่ 3 มีนาคม 2563  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดอบรมการใช้งานระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลมาตรฐาน FGDS DMCR สำหรับผู้ดูแลระบบ (admin) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับระบบโครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม เพื่อรองรับการเชื่อมโยง เผยแพร่ และให้บริการชั้นข้อมูลตามมาตรฐานที่กรมกำหนด เป็นพื้นฐานขั้นต้นในการพัฒนาสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนาดใหญ่ (Marine Portal : Spatial Big Data Analysis) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต Click : http://fgds.dmcr.go.th/