IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 03 มี.ค. 2563
  • 583

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. เรื่องกำหนดหน้าที่และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ประกอบไปด้วย
          1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                - นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (อีกหน้าที่หนึ่ง))
                - นายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
                - นายวีระวงค์ มะลิแย้ม เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
          คำสั่งที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง กำหนดหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ

          1.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล
                - นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
                - นายณัฐพล  บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                - นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                - นางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                คำสั่งที่ 7/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง กำหนดหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ

          1.3 กลุ่มพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล
                - นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
                - นางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                - นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
          คำสั่งที่ 8/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง กำหนดหน้าที่กลุ่มพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ

          1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
                - ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
                - นายณัฐสิทธิ์  เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                - ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
          คำสั่งที่ 9/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง กำหนดหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ

2. ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน ดังนี้ 
          2.1 ติดกล้องวงจรปิด
          2.2 ติดตั้งนาฬิกา
          2.3 ย้ายตำแหน่งโทรทัศน์

3. วันที่ 6 มีนาคม 2563  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เตรียมจัดการประชุมจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
          3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทช. ครั้งที่ 1/2563 
          3.2 ประชุมคณะกรรมการกำกับข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

4. ในเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดให้มีการทำงานนอกเวลา (OT) ตลอดเดือนมีนาคม