IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

สวพ.จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯอันดามันตอนบน (ผ่านระบบ Video Conference)

  • 23 เม.ย. 2563
  • 238

          วันที่ 23 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง