IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

การประชุมแนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  • 01 พ.ค. 2563
  • 230

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดการประชุมแนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ศบค.มีมติกำหนดผ่อนปรนให้ 8 ประเภทกิจกรรมหรือการบริการกลับมาเปิดได้หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยยึดตามมาตรการ 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ข้อ 11 ฉบับที่ 1
2. แจ้งประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ (ฉบับที่ 3) เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรการของแต่ละจังหวัด
3. กำชับทุกหน่วยงาน ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามที่กรมกำหนด
4. รายงานผลตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และกำชับเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนรายงานตัวตามเวลาที่กำหนด