IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

สลก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ทส. ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบ Video Conference)

  • 22 พ.ค. 2563
  • 252

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง