IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท. ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางฯ (ระดับ Administrator)

  • 27 ก.พ. 2558
  • 754

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 1 ในปี 2558 ซึ่งเป็นการจัดอบรมครั้งที่ 1 ในระดับ Admin ผู้ดูแลในภาพรวมของระบบฐานข้อมูลกรม ทช. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากศูนย์สารสนเทศฯ รวม 5 คน

สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นผู้พัฒนาระบบของบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง