IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

  • 11 มิ.ย. 2563
  • 116

          วันที่ 11 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมการรับมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ศูนย์กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) มายังห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง