IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 15 มิ.ย. 2563
  • 455

          วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับมาทำงานตามปกติ
2. ICT กระทรวงฯ มอบหมายให้ ICT ทช. พิจารณาผลการดำเนินโครงการ ปี 2563.
3. โครงการปี 2564
     3.1 MA อินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์
     3.2 MA บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทช.
     3.3 MA ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     3.4 MA เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     3.5 MA ระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4. โครงการปี 2565
     4.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA Center) (จัดทำ TOR พร้อมข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนมิถุนายน)
     4.2 GIS Server (
จัดทำ TOR พร้อมข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนมิถุนายน)
     4.3 Streaming Server , ระบบถ่ายทอดสด (จัดทำ TOR พร้อมใบเสนอราคา ภายในเดือนมิถุนายน)

5. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน บริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการใช้งานเป็นประจำ ปรับปรุงอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัย 

การมอบหมายงาน
     1. มอบหมายให้ นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ และนางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ บริหารจัดการระบบ อสทล. ตรวจความพร้อมของระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมคู่มือ และเตรียมการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคม 2563