IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ติดตามการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางฯ ณ ศวทอ. (จ.ระยอง)

  • 05 มี.ค. 2558
  • 526

วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านระบบฐานข้อมูล ทช. เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตะวันออก เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำ function การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้ง 3 ระยะ พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน นอกจากนี้ได้ติดตามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเชื่อมโยงอื่นๆ