IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ทช. ประชุมการปลูกป่าชายเลน ตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสืบสานรักษาต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference

  • 15 ก.ค. 2563
  • 267

          วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมการปลูกป่าชายเลน ตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสืบสานรักษาต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ผ่านระบบ Video Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือร่วมกับผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 7 พื้นที่ ซึ่งกำหนดให้จัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโดยให้ประสานร่วมกับทางจังหวัดในพื้นที่