กิจกรรม สารสนเทศ

Activity

ข่าว สารสนเทศ

News

Follow Us

Vote & Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด